vendredi 2 décembre 2011

Hiệu Triệu của TT năm 2008

VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ
Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân
Đây là TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, số 10800 Sierra Road, thành phố Adelanto, tiểu bang California, nơi Thủ Tướng Đào Minh Quân tịnh thiền, xây Thánh Miếu và Tụ Nghĩa Đài.

Thủ Tướng Đào Minh Quân chủ tọa ĐẠI HỘI TỤ NGHĨA tổ chức ngay tại Trung Tâm thành phố Westminster, Quận Cam, California ngày 25-07-1993 với sự tham dự của nhân sĩ, đồng bào và các Chiến Sĩ Quốc Gia.

Ngay sau khi nhận trọng nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, ông Đào Minh Quân đã lập tức thành lập các Văn Phòng Đại Diện Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và tổ chức huấn luyện cán bộ Phong Trào Việt Nam Tân Dân Ch khắp các Trại Tỵ Nạn CS vùng Đông Nam Á.

  • The Montagnais and the Vietnamese Refugees carry the signs "Viet Nam Tan Dan Chu" (the New Vietnamese Democracy) to support the Prime Minister Dao Minh Quan and Anti-Communism goal that he exploded.
  • The Ex-Vietnam Communists have joined the Provisional National Government of Vietnam and give Prime Minister Dao Minh Quan recognition as their respected leader. They carried his portrait with their oath and allegiance.
  • Sep 16, 2002: Hon. Prime Minister Quan Minh Dao and Dr. John B. Tsu, Chairman President’s Advisory Commission on Asia Americans And Pacific Islanders.
  • The Vietnamese ready to join the New Vietnamese Democracy Movement. This Movement is founded and leaded by Prime Minister Dao since 1987.
  • Please send all support to: The New Vietnamese Democracy, P.O.Box 2807
    Anaheim, CA. 92814

San Jose June 23, 1991: Mr. Dao, Lieutenant, former Chief of "Black Tiger" Company, Quang Tri sector, 1st Military zone of South Vietnam, now, Prime Minister to the Provisional National Government of Vietnam. He is challenging the Vietnam Communist for the Free and Fair Election for Vietnam.

August 05, 2007: Mr. Dao and his wife visit his companion in arms (Quang Tri sector, 1st Military Zone, South Vietnam).  Mr. Dao & the former chief of Quang Tri province received the welcome from the president of Quang Tri Compatriot Association. The people give them a warm reception and listen to his reply.
Viet people give Mr. Dao a strongly support. Sometimes, his followers silence bring rice back to feed the poor people in Vietnam, where they been dispirited by the communist
Phái đoàn Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ đang cùng các dân tộc vùng Baltic, Ukraine đấu tranh cho quyền tự trị quốc gia

Aucun commentaire: