dimanche 6 octobre 2013


CÔNG KHAI CHO TOÀN DÂN BIẾT
Chíến Dịch Ký Đạp Mặt Hồ Chí Minh 

Sau hơn 20 năm hoạt động, cống hiến tâm huyết để phục vụ 

Tổ Quốc và Đồng Bào Việt Nam, Chính Sách của Chính Phủ 

Quốc Gia đang đi vào giai đoạn quan trọng có tính cách 

quyết định. Do đó, nhân danh Thủ Tướng CPQGVNLT tôi xác 

định lại 4 căn bản:

1/ Mục Đích: LẤY LẠI ĐẤT TỔ
2/ Cứu Cánh: KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
3/ Chủ Trương: BỎ CỘNG CÒN VIỆT
4/ Đường Lối: VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT

Nay thừa lệnh Quốc Gia và Quốc Dân, để tiếp tục công khai thêm cho toàn dân biết Danh Sách TRÊN HAI TRĂM NGÀN ĐỒNG BÀO VIỆT NAM, bao gồm qúi bậc Trưởng Thượng, qúi vị Anh Thư, Hào Kiệt và những nhà Ái Quốc Tiên Phong đã tham gia Chiến Dịch KÝ ĐẠP MẶT TÊN GIÁN ĐIỆP TẦU CỘNG HỒ CHÍ MINH để ủng hộ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời đứng ra giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Nay xin TUYÊN DƯƠNG trước toàn dân, toàn thết giới, đồng thời lưu truyền trong DÂN SỬ VIỆT, hầu cho con cháu MÃI MÃI VỀ SAU luôn UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, NOI GƯƠNG CHA ANH VÀ TIỀN NHÂN để giử Nước. Nếu có giặc lai vảng héo lánh hay lấp ló, thì đem ra sử dụng để khắc chế ngoại xâm, KHÔNG CHO TÁI DIỄN 1 lần nữa. Ngày 30/04/1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Việt không bao giờ giết Việt.
Nay Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời xin
Công Bố trước toàn dân và Quốc Tế để minh chứng rằng: NGƯỜI VIỆT KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CÔNG SẢN

Muốn dẹp họa Cộng Sản, hãy mạnh dạn cùng hàng trăm ngàn đồng bào trong TRĂM HỌ BÁCH VIỆT đã tham gia  TÊN ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

Tôi tên là: ___________________________________ Sinh Ngày ____/____/________
Địa Chỉ: ________________________________________________________________
Điện Thoại: (____)______________ Người giới thiệu: ___________________________
Thuộc Tổ Chức (Nếu có): __________________________________________________
ĐỒNG Ý KÝ TÊN TRÊN VĂN BẢN NÀY ĐỂ ỦNG HỘ VÀ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI ĐỨNG RA GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

TÔI CHO PHÉP CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI và Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ XỬ DỤNG VĂN BẢN NÀY LÀM BẰNG CHỨNG NGƯỜI VIỆT KHÔNG CHẤP NHẬN CỘNG SẢN VÀ TÔI CŨNG KHÔNG NHÌN NHẬN CÁI GỌI LÀ “CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” LÀ ĐẠI DIỆN CHO TÔI và NƯỚC VIỆT NAM. 

_______________________________________ Ngày ký : ____/____/___________
(Chử ký)


DANH SÁCH TRĂM HỌ ĐẠI VIỆT THAM GIA
KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH
BÁCH GIA THANH BIỆN
TRĂM MIỆNG 1 LỜI
BÁCH GIA THANH BIỆN
TRĂM MIỆNG 1 LỜI
Sau hơn 20 năm đấu tranh ròng rã, CPQGVNLT đã thâu nhận vài trăm ngàn chử ký của những Vị Lãnh Đạo, những nhà Ái Quốc và đồng bào Việt Nam tham gia KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH. Cho tới nay, có những vị đã già bệnh, qúa cố, hay thăng tiến hơn trong hiện tại. Vì danh sách qúa dài và vẫn còn tiếp tục, nên chúng tôi chỉ đăng một số vị tượng trưng kèm theo danh vị lúc tham gia ký:

1-      Học Giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo
2-      Triết Gia Lương Kim Định
3-      Cụ Trọng Nghĩa Nguyễn Văn Ngàn, Viện Trưởng Viện Chiêu hiền CPQGVNLT
4-      Thủ Tướng Đào Minh Quân và Phu Nhân
5-      Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đức Sỹ, Chánh Văn Phòng Thủ Tướng CPQGVNLT
6-      Trung Tá QLVNCH Trần Ngọc Dương, Bí Thư VNTDC Khu Bộ Nam Cali
7-      Cụ Trần Văn Anh, Ủy Viên Nội Vụ CPQGVNLT
8-      Tiến sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Ban Trị Sư Trung Ương-Phật Giáo Hòa Hảo
9-      Nữ Sĩ Mai Thi, Ủy Viên xã Hội Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT
10-  Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Văn Phòng Thường Trực  CPQGVNLT
11-  Thiếu Tá QLVNCH Võ Văn Phi, Đại Biểu CPQGVNLT – Newbraska
12-  Nhà Báo Phan Bá Thuần Hậu,  Đại Biểu CPQGVNLT- Nhật Bản
13-  Thiếu Úy CSQG Tôn Hưng, Đại Biểu CPQGVNLT-Úc Châu
14-  Nhân Sĩ Nguyễn Tánh, Đại Biểu CPQGVNLT-Na Uy
15-  Nhân Sĩ Lữ Xướng, Phật Giáo Hòa Hảo
16-  Nhân Sĩ Lê Minh, Sứ Giả CPQGVNLT
17-  Nhân Sĩ Dương Đình Qúy, Đại Biểu CPQGVNLT-Bỉ
18-  Nhân Sĩ Hàng Thượng Nguyên, Đại Biểu CPQGVNLT-Âu Châu
19-  Nhân Sĩ La Thanh Toàn, phụ tá Đại Biểu CPQGVNLT-Pháp
20-  Nhân Sĩ Nguyễn Đình Nam, Đại Biểu CPQGVNLT-Pháp
21-  Giáo Sư Nguyễn Duy Thông, Đại Biểu CPQGVNLT-Pháp
22-  Nữ Sĩ Lê Thị Tố Nga
23-  Tiến Sĩ Phạm Lễ
24-  Tiến Sĩ Phan Thế Toản
25-  Trung Úy QLVNCH Phạm Trí, Sứ Giả CPQGVNLT
26-  Thiếu Tá QLVNCH Đoàn Viết Huyền, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam
27-  Võ Sư Hứa Hoàng
28-  Thiếu Tá QLVNCH Trương Văn Cao
29-  Kỷ Sư Hoàng Việt Cương, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam
30-  Ông Barry Thaxton, Chủ Tịch Ủy Hội Đồng Minh Hoa Kỳ (America Allied Association)
31-  Ông Robert Bird, Đại Diện Đảng Lao Động Úc Đại Lợi
32-  Ký giả Julie Brunfield, Phóng viên Satellite News
33-   Ông Angel Orantes, Mexico
34-  Attorney Ira Dickstein, Giáo Hi Moman-Israel
35-   Triệu Phú Al Puskas, Iran
36-  Ông Bob Simpson, Patrol Division, USA
37-  Ca Nhc Sï Garrett Ivanoff, Russia
38-  Ông Lewis Armstrong, Giám Đốc Cương Trình Victory Outreach
39-  Attorney Daniel Wildish, Chủ Tịch Hội Luật Sư Danis&Travis
40-  Giáo Sư John Magnus Nygaard - Na Uy
41-  Ông Lê Tấn Bửu, cu Thượng Nghị sĩ, Tống Thư Ký Khối Đối Lập Thượng Viện VNCH
42-  Hội Trưởng Tăng Văn Ngô, Pht Giáo Hòa Ho QLD/Úc Châu
43-  Ngục Sĩ Nguyn Chí Thiện đã bất khuất trong ngục tù CSVN 28 năm
DANH SÁCH HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI VIỆT ĐÃ KÝ
ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH QÚA DÀI, SẼ TIẾP TỤC LẦN TỚI
(CÒN TIẾP)-- 
I support my Provisional national Government of Vietnam with my whole heart-Chanh Trung Nguyen Duc Sy
3 Pièces jointes| 179KoCÔNG KHAI CHO TOÀN DÂN BIẾT
DANH SÁCH TRĂM HỌ ĐẠI VIỆT THAM GIA
KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH
BÁCH GIA THANH BIỆN
TRĂM MIỆNG 1 LỜI
Sau hơn 20 năm đấu tranh ròng rã, CPQGVNLT đã thâu nhận vài trăm ngàn chử ký của các Bậc Trưởng Thượng, qúi Vị Lãnh Đạo, những nhà Ái Quốc và đồng bào Việt Nam đã KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH. Cho tới nay, có những vị đã già bệnh, qúa cố, hay thăng tiến hơn trong hiện tại. CPQGVNLT tiếp tục công bố và TUYÊN DƯƠNG trước toàn dân, toàn thết giới, đồng thời lưu truyền trong DÂN SỬ VIỆT, hầu cho con cháu MÃI MÃI VỀ SAU luôn UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, NOI GƯƠNG CHA ANH VÀ TIỀN NHÂN để giử Nước. Nếu có giặc lai vảng, héo lánh hay lấp ló, thì đem ra sử dụng để khắc chế ngoại xâm, KHÔNG CHO TÁI DIỄN 1 lần nữa. Ngày 30/04/1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Việt không bao giờ giết Việt. Vì danh sách qúa dài và vẫn còn tiếp tục, nên chúng tôi chỉ đăng một số vị tượng trưng kèm theo danh vị lúc tham gia ký:
(TIẾP THEO)
44- Luật Sư Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch Phong Trào Quốc Dân Hành Động
45-Trung Úy QLVNCH Anh Hùng Lý Tống đã 2 lần rải truyền đơn trên đầu HCM tại Sàigòn-Việt Nam
46-Kỷ Sư Bùi Bĩnh Bân, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
47-Ông Trần Hưng Việt, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do QLD/Úc Châu
48-Giáo Sư Lại Thế Hùng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Âu Châu
49-Trung Úy QLVNCH Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD Úc Châu
50-Trung Úy QLVNCH Võ Ngọc Bé, Chủ Tịch Hội Võ Khoa Thủ Đức QLD/Úc Châu
51-HQ Đại Tá Vũ Xuân An, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Gia Nã Đại
52-Cô Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương-San Jose
53-Tiến Sï Nguyễn Bá Long, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Liên Minh các Dân Tộc Việt Nam
54-Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Chủ Tịch UBTCCĐQTVNQ và TDTG
55-Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch Nội Vụ giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
56-Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, GHPGVNTN
57-Linh Mc Trn Chn Chĩnh, Houston/Texas
58-Ông Chu Vũ Ca (Chu Nguyên Vũ), Phó CT/BCH Trung Ương Liên Đảng Cách Mng Vit Nam
59-Đại  QLVNCH Trương Như Phùng, Ch Tch y Ban Bo V Chính Nghĩa Quc Gia Houston – Texas
60-Trung Tướng QLVNCH Phm Quc Thun, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, Chỉ Huy Trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức.
61- Ni Sư Thích N Chân Định, Giáo Hi Phật Giáo Vit Nam trên Thế Giới
62- Ni Sư Thích N Như Nguyn, Giáo Hi Phật Giáo Vit Nam Thống nhất
63- Nhà Văn Nguyn Kim Anh (Việt Nữ), Nhà Báo Đại Dân Tc
64- N Phóng Viên Chiến Trường Kiều Mỹ duyên, Tác Giả phóng sự chiến trường “Chinh Chiến Điêu Linh
65- Ông Võ C Long, Giám Đốc chương trình phát thanh "Sàigòn Cali Radio"
66- Hòa Thượng Thích Ngươn Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN
67- Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Tng V Cư Sĩ GHPGVNTN
68- Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, Hội Đồng Giám Sát GHPGVNTN
69- Bác Sĩ Nguyn Hoài Vân, Pháp Quc
70- Bác Sï Nguyn Văn Hoàng, ph trách ban Việt ngữ Đài phát thanh 4EB, Australia
71- Chiến Sĩ Trn Hng, người xp cng toà Đại S VC ti Pháp
72- Ông Phạm Ngọc Ninh, Hội Nghị Liên Kết Người Việt Tự Do
73- Ông Nguyn Hu Chánh, Đặc Sứ CPQGVNLT, Tổng Bí Thư đảng Dân Tộc Việt Nam
DANH SÁCH HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI VIỆT THAM GIA
KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH QÚA DÀI.
SẼ TIẾP TỤC LẦN TỚI
(CÒN TIẾP)_.___
 
Your email settings: Individual Email|Traditional 
Change settings via the Web (Yahoo! ID required) 
Change settings via email:
 Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured 
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe 

__,_._,___
2 Pièces jointes| 241Ko

Aucun commentaire: